Schagen Coaching Supervisie en Training
Home Kennismaken Begeleidingsvormen Opvoedingsondersteuning Coachen van kinderen/jongeren Tarieven Contact Opdrachtgevers
"Signaleren… wat nu",  is een training die ontwikkeld is door Stichting de Meeuw, jeugdplein Stadsregio Rotterdam en Riagg Rijnmond in september 2008. De training is ontwikkeld na de invoering van de Rotterdamse meldcode. De meldcode biedt beroepskrachten in de zorg, het onderwijs, welzijnswerk en andere sectoren concreet houvast bij het signaleren, het handelen en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de training komt de meldcode uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de signalen die professionals opvangen. De meeste signalen gaan over beginnende problemen en dagelijkse opvoedingsvragen, waaronder het  zogenaamde 'niet pluis gevoel'. Als er adequaat wordt gereageerd op deze signalen kan er voorkomen worden dat kleine problemen uitgroeien tot opvoedingsstress, crisissen en daadwerkelijke gevaarlijke situaties voor kinderen. Verder wordt er ook van de professional gevraagd bewust te kijken naar de pedagogische verantwoordelijkheid. En ook de persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen worden onderzocht. Dit met het doel zelfkennis en zelfinzicht te vergroten. Deze bewustwording draagt bij tot het daadwerkelijk handelen als er sprake is van een zorgelijke situatie. "Signaleren … wat nu " omvat vier bijeenkomsten.
Cursus Signaleren.......wat nu?
Marjon Schagen | T. 0104613164 | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |